011 72 40 67 info@credhypo.be

GDPR Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BVBA Cred’hypo, Heidebloemstraat 17, te 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0474.206.373.

Deze privacyverklaring legt in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom Cred’hypo uw persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ontvangen. Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via email naar info@credhypo.be

Hoe verzamelen wij gegevens en waarom?

Cred’hypo verzamelt uw gegevens in de regel rechtstreeks van u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over een kredietovereenkomst.

Het is mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Cred’hypo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar op een wijze die ons toelaat u een aangename efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden. Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig zodat wij een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Cred’hypo verzamelt en verwerkt uw gegevens om u haar diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw aanvraag. Cred’hypo respecteert uw privacy en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die u aan het kantoor verstrekt, door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens door Cred’hypo verzameld en verwerkt worden zoals in de privacyverklaring wordt weergegeven.

Als kredietmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij ten behoeve van de maatschappijen ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de banken – kredietmaatschappijen met wie wij samenwerken.

In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Geert Neyens, zaakvoerder van BVBA Cred’hypo, Heidebloemstraat 17 te 3500 Hasselt, actief als onafhankelijk kredietmakelaar.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt het kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals naam, voornaam, woonplaats, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, burgerlijke stand, contactgegevens (telefoon, e-mailadres), bankrekeningnummer, roerende en onroerende eigendommen, professionele gegevens zoals bedrijfsnaam en BTW – nummer, kortom alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw kredietbehoeften in te schatten. Medische gegevens worden niet gevraagd.

Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de kredietoplossing waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en ook aangeeft.

De gegevens die worden geregistreerd naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden enkel in overeenstemming met het doel verwerkt voor statistische doeleinden en met het oog op verbetering van onze website, onze website gebruikt cookies.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt, dat neemt niet weg dat ze moeten meegedeeld worden aan de bank-kredietmaatschappijen met wie u uiteindelijk de overeenkomst afsluit. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken, dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen, enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt aan deze derden gedeeld onder toezicht van het kantoor.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een kredietbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en opvolging van de kredietovereenkomsten die u heeft afgesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen van onderneming en informatie.

Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door een recht van verzet toe te kennen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaren en beschermen van uw gegevens

Cred’hypo bewaart uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Het kantoor is beveiligd voor diefstal, vernieling of cyberaanvallen van uw persoonsgegevens.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens

Het is steeds uw recht om Cred’hypo te vragen of Cred’hypo uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt is het uw recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren , te wissen , de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om de gegevens van de bron van uw persoonsgegevens op te vragen bij Cred’hypo.

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG .

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om al uw persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van uw recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds uw recht om te verzoeken uw verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Cred’hypo respecteert de privacy van haar cliënteel en alle gebruikers van haar website, en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die haar worden verstrekt en die steeds vertrouwelijk worden behandeld.

Het recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat Cred’hypo op onzorgvuldige wijze uw persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor u (potentiële) schade lijdt of hebt geleden. U kan dit doen door te schrijven naar:

Ombudsfin North Gate II
Koning Albert II laan 8/2
1000 Brussel

email: ombudsman@ombudsfin.be
telefoon: 02 5457770

 

Aanpassingen van het privacybeleid:

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u de informatie die we u hebben uitgelegd in het privacybeleid. Als BVBA Cred’hypo haar privacybeleid zou aanpassen, dan zetten we deze aanpassingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden wij die gebruiken. Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen, de wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Met vragen of bezwaren of om uw rechten te doen gelden kunt u Cred’hypo bereiken via:

T. : +32 ( 0 ) 11 72 40 67
M. : +32 ( 0 ) 474 50 11 67
info@credhypo.be

__

Deze versie van het privacybeleid dateert van 8 juli 2023.

KREDIETBEMIDDELAAR

Geert Neyens
Heidebloemstraat 17, 3500 Hasselt

Openingsuren
ma-vrij: 09u-12u en 14u-18u
za: op afspraak

info@credhypo.be
www.credhypo.be
T. 011 72 40 67
M. 0474 50 1167

Ond.nr 0474.206.373

Copyright 2023 Cred'hypo - Alle rechten voorbehouden - privacybeleid - website: makethelogobigger